Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

Behoudens tegenstrijdige schriftelijke overeenkomst die door de medecontracterende partijen is ondertekend, zullen enkel onze algemene voorwaarden van toepassing zijn voor de werken en de leveringen. In het geval dat de medecontractant een fysische persoon of een rechtspersoon van buitenlands recht is, zullen huidige overeenkomsten ondertekend worden om tegen de medecontractant inroepbaar te zijn. Huidige algemene verkoopsvoorwaarden hebben de overhand op de algemene voorwaarden van de medecontractant.

Artikel 2

Voor de verwezenlijkte werken, met name de opruiming en het laden waarvan de prijs is vastgesteld op grond van het gewicht per ton of per kubieke meter op de vrachtwagen, zal de klant, en dit op eigen risico, de leveringen op de werf dienen te controleren. Bijgevolg zal geen enkele betwisting aangaande de hoeveelheid en/of de kwaliteit van hetgeen geleverd zal zijn geweest, tegen ons kunnen opgeworpen worden zelfs indien een betwisting kort daarna binnen de 8 dagen na de levering zou tussenkomen en / of bevestigd worden bij aangetekend schrijven.

Artikel 3

Voor de werken in onderaanneming, zullen met name de kosten van signalisatie, van verlichting, van bijzondere uitrustingen geformuleerd in het algemeen of bijzonder lastenboek van de medecontractant, verkrijgers en uitschakeling van de wegensignalisatie volledig ten laste van de klant zijn. Op meer algemene wijze aanvaardt de medecontractant om ons van onze burgerlijke en contractuele verantwoordelijkheid te ontslaan wanneer blijkt dat tijdens een afbraak aan het licht komt dat een verborgen en onopgemerkte techniek door de vennootschap of haar onderaannemers werd beschadigd. Deze technieken betreffen met name springlers, leidingen, deklagen, verlichtingen, elektriciteitskabels, signalisatie door een precieze kleur.

Artikel 4

De klant is gehouden tot naleving van de wettelijke bepalingen en de bepalingen die de veiligheid, de hygiëne en het milieu regelen. Hij verbindt er zich toe om deze wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen. De medecontractant neemt er akte van dat wij niet bevoegd zijn om werken tot verwijdering van asbest en het evacueren van giftige producten uit te voeren. In de mogelijkheid dat wij en/of één van onze onderaannemers gedurende een werf de aanwezigheid van asbest en/of elk ander giftig product vaststellen, zullen wij de medecontractant per fax en/of e-mail en in elk geval per aangetekend schrijven inlichten van het bestaan ervan waarbij van de medecontractant een geschrift wordt geëist om de werken verder te zetten zonder dat een vergoeding wegens vertraging verschuldigd is en in geen geval kunnen wij burgerlijk, contractueel en professioneel aansprakelijk worden gesteld. Indien door de medecontract, voor de aanvang van de werken of tijdens de uitvoering ervan, aan de bepalingen van de overeenkomst een wijziging wordt aangebracht, die een verhoging of vermindering van de prijs met zich meebrengt, dan zal deze door de meest gerede partij aan de andere partij gemeld worden bij schrijven (fax, e-mail, handgeschreven brief) en zal deze in rekening gebracht worden vanaf de uitgifte van de volgende factuur die betrekking heeft op de staat van de voortgang van de werf. De onderbreking van de werken of de levering ingevolge een betwisting van de nieuw prijs zal geen aanleiding kunnen geven tot enig bezwaar vanwege de klant. Enkel klasse III van de afvalstoffen (bakstenen) zal door ons aanvaard worden. Voor alle andere categorieën van afvalstoffen, zal alleen de klant verantwoordelijk blijven. De uitvoeringstermijnen zullen onderbroken worden totdat een akkoord over de prijs tot stand is gekomen. In dat geval zal geen enkele vergoeding wegens vertraging kunnen opgeëist worden.

Artikel 5

Zelfs in de eventualiteit dat wij een bestek hebben opgesteld dat door de medecontractant voor een absoluut forfaitaire prijs werd aanvaard, kunnen wij door middel van alle rechtsmiddelen, getuigenis inbegrepen, het bewijs leveren van de wijzigingen opgelegd door de klant of de hoofdaannemer. In dat geval zal de forfaitaire prijs, die aan het begin van de werf ten indicatieve titel werd vastgesteld, proportioneel kunnen aangepast worden in functie van de nieuwe te verwezenlijken werken. In geval van niet-akkoord van de bouwheer en/of de hoofdaannemer, zal de uitvoering van de werf onderbroken worden totdat een akkoord over de nieuwe prijs wordt aangenomen zonder dat enige vergoeding wegens vertraging in onzen hoofde wordt aangerekend en dit zelfs in het geval dat wij een algemeen of bijzonder lastenboek tekenen dat dergelijke vergoeding ten onzen laste legt voor eender welke reden.

Artikel 6

Bij gebreke aan de mededeling van een studie van gespecialiseerde ingenieurs die voor de aanvang van de werken wordt meegedeeld, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verzakking of de verschuiving van de ondergrond die eventuele schade zou kunnen veroorzaken aan de lopende werfwerkzaamheden, aan de gemeenschappelijke, naburige gebouwen en binnen een perimeter van 5 meter.

Artikel 7

De klant zal de volledige verantwoordelijkheid dragen, en in het bijzonder ten aanzien van de buren, voor de schade die voortvloeit uit de uitvoering van de werken indien ons geen enkele uitvoeringsfout kan verweten worden.

Artikel 8

De klant zal verplicht zijn om het uit te voeren werk duidelijk de definiëren en dit zowel voor wat de oppervlakte, de diepte en de milieunormen betreft. Hij zal eveneens er toe gehouden zijn om de uitvoering van het werk te volgen of er naar behoren vertegenwoordigd te zijn aangezien hij bij gebreke hieraan niet zal kunnen eisen dat wij onze algemene verantwoordelijkheid, verbonden aan eender welk gebrek in de uitvoering van het bestelde werk, op ons zouden nemen. Elke klacht met betrekking tot de wijze waarop het werk is uitgevoerd, zal schriftelijk en uiterlijk 24 uur na de uitvoering van de betwiste fase dienen meegedeeld te worden. Elke klacht betreffende de afmetingen zal schriftelijk dienen gedaan te worden uiterlijk 24 uur na de opmeting of, indien deze alleen door ons werd gedaan, uiterlijk 24 uur na de mededeling van de genomen maten. Alle andere klachten zullen enkel geldig zijn dan indien zij ons schriftelijk en bij aangetekend schrijven uiterlijk 8 dagen na de verzending van de factuur bereiken. Bij gebreke aan naleving van het vastgestelde, erkent de medecontractant op onherroepelijke wijze de aanvaarding van de werken zonder enige mogelijkheid van enige betwisting.

Artikel 9

Voor iedere tussenkomst van onzentwege, dienen alle technieken uitgeschakeld te zijn (water, gas, elektriciteit, verwarming, telefoon,...). In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt aan deze technieken.

Artikel 10

Behoudens tegenstrijdige overeenkomst, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na hun ontvangst. Bij gebreke aan betwisting bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen van de ontvangst, zullen deze in hun geheel verschuldigd zijn. In afwijking van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, worden de facturen die niet op hun vervaldag betaald zijn, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, verhoogd met een intrest van 1 % per maand tot op de dag van betaling, waarbij de maand tijdens dewelke de betaling plaatsvindt als een volledige maand telt. Er wordt bovendien uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen dat indien het bedrag van de facturen niet betaald is, het bedrag van de achterstand zal verhoogd worden met 15 % ten titel van forfaitaire vergoeding met een minimum van
250 €. De aanvaarding van wissels en andere betalingsmiddelen brengt geen schuldvernieuwing met zich mee noch afwijking van onze algemene voorwaarden en de eventuele discontokosten blijven ten laste van de klant. Wij behouden ons het recht voor om de leveringen en de werken stop te zetten indien de klant of de hoofdaannemer niet de facturen betaalt die in de loop van de uitvoering vervallen. In de eventualiteit dat de werf wordt opgeschort wegens redenen die onafhankelijk van onze wil zijn of ingevolge de niet–uitvoering van de verplichtingen van de medecontractant zoals weergegeven in de hierboven gekwalificeerde artikelen, hebben wij het recht, indien wij niet 24 uur op voorhand verwittigd werden, om aan de medecontractant de niet gepresteerde dagen te factureren voor het ter beschikking stellen van het materiaal en de mankracht aan het geldend uurtarief volgens de termen gedefinieerd in de paritaire commissie 124. Op het einde van de werf, zal het verzenden van de laatste factuur gelden als definitieve oplevering bij gebreke aan betwisting bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de verzending. Aldus zijn wij ontslagen van alle mogelijke verantwoordelijkheden binnen de 8 dagen die volgen op de uitgifte van de factuur.

Artikel 11

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in de eventualiteit dat de termijnen van de aanvang en de beëindiging van een werf tijdens het bouwverlof vallen, tussen ............... en ..............., de medecontractanten aanvaarden dat deze termijnen naar later worden verschoven zonder dat enige vergoeding wegens vertraging kan aangerekend worden.

Artikel 12

De medecontractanten erkennen dat de werken van afwerking, plaatsing van deurbalken, het werken met schijven en het traceren van de werken of elke andere techniek die zowel specifiek als gespecialiseerd is, niet tijdens de werfwerkzaamheden zouden opgelegd of gevraagd worden en dat zij zullen gedaan worden onder de volledige verantwoordelijkheid van de medecontractant.

Artikel 13

In geval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. De medecontractant aanvaardt dat de procedure in het Frans wordt voortgezet, waarbij hij vanaf nu zijn akkoord geeft om de toepassing van artikel 7 op het taalgebruik toe te passen (Wet op het gebruik der talen in gerechtzaken van
15 juni 1935, artikel 7, paragraaf 1, 2de en 3de alinea).

Artikel 14

In het geval dat de medecontractant een vennootschap is die vreemd is aan het Belgisch Recht, zullen huidige overeenkomsten ondertekend worden door de medecontractant of zijn wettelijke vertegenwoordiger, die aldus op onherroepelijke wijze aanvaardt dat enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn en dat enkel het Belgisch recht van toepassing is in geval van geschil.